Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Oldskool Gym 45+. (hierna; “Oldskool Gym 45+”).

1.2. De lidmaatschapsacties hebben alleen betrekking op de 3 en 12 maanden lidmaatschapsvormen van Oldskool Gym 45+.

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Oldskool Gym 45+ en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Oldskool Gym 45+ en het Lid.

2.2 Oldskool Gym 45+ is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Oldskool Gym 45+ zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die als dan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Oldskool Gym 45+ te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Oldskool Gym 45+ mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Oldskool Gym 45+ gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Oldskool Gym 45+, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Oldskool Gym 45+).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Oldskool Gym 45+ worden overgedragen.

3.4. Oldskool Gym 45+ behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. Oldskool Gym 45+ zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.oldskoolgym45plus.nl.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of pin vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 4 weken, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Oldskool Gym 45+, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. Oldskool Gym 45+ behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Oldskool Gym 45+ te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Oldskool Gym 45+ tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien Oldskool Gym 45+ over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Oldskool Gym 45+ het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Oldskool Gym 45+ tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7 Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. Oldskool Gym 45+ biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Dit wordt bepaalt door de duur van de lidmaatschappen en waarvoor het Lid een Lidmaatschap aangaat en / of door de leeftijd van het Lid en/of door een bedrijfslidmaatschap. Oldskool Gym 45+ hanteert de volgende leeftijdscategorieën namelijk leeftijd tot 65 jaar en 65 plussers. Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting op grond van leeftijd (hierna “lidmaatschap 65 plussers”) of Bedrijfslidmaatschap en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Oldskool Gym 45+ meedelen. Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van 6 maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van Oldskool Gym 45+. Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van Oldskool Gym 45+ of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 6 maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief, geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat voor 12 maanden met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, dan wordt overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.1. In het geval van een kortingsvorm op grond van een lidmaatschap 65 plussers zal in het jaar dat het lid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/ haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend

4.8 Leden tot 15 jaar mogen geen gebruik maken van de fitnessruimte  en zullen zich daar niet onnodig ophouden!

4.9 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Oldskool Gym 45+ is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.10 Oldskool Gym 45+ is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy

5.1 Oldskool Gym 45+ verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.2 In de Privacyverklaring van Oldskool Gym 45+ wordt op een rijtje gezet welke gegevens door Oldskool Gym 45+ worden verwerkt, voor welke doeleinden Oldskool Gym 45+ dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze website.

6. Lidmaatschapspas

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van Oldskool Gym 45+ en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

6.3.Oldskool Gym 45+ is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Oldskool Gym 45+ te worden gemeld. Oldskool Gym 45+ zal de kosten van € 17,50 voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1 Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.2 De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een bij Oldskool Gym 45+ verkrijgbaar opzegformulier of middels een eigen opzegbrief. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Oldskool Gym 45+ , adres In geval het Lid zich online heeft ingeschreven, kan het Lid ook online (via de website www.oldskoolgym45plus.nl) of per e-mail (oldskoolgym45@gmail.com) opzeggen.

7.3 Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Oldskool Gym 45+ deze per aangetekende post te verzenden.

7.4 Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Oldskool Gym 45+ – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de club van Oldskool Gym 45+, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

7.5 Oldskool Gym 45+ geeft een Looptijd Verkorting optie. Indien het lid besluit gebruik te maken van de Looptijd Verkorting optie zal Oldskool Gym 45+ de door het Lid verschuldigde lidmaatschapsprijs herberekenen op basis van de resterende periode (inclusief de kalendermaand opzegtermijn) vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde vaste tarief van …… euro per maand. Een indicatieve berekening van de vergoeding voor Looptijd Verkorting kan worden opgevraagd aan de balie van de op de voorzijde vermelde club. De uiteindelijke verschuldigde totale vergoeding voor Looptijd Verkorting zal worden vermeld in de opzeg bevestiging van Oldskool Gym 45+. Voor de in dit artikel 7.4 en artikel 7.5 genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.6 Oldskool Gym 45+ mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

  1. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  2. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  3. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
  4. indien het Lid de huis- of zonnebankregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Oldskool Gym 45+ het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 3 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie)zie 8.1 a Oldskool Gym 45+ behoudt zich het recht voor een medische verklaring te verlangen of ander – ten genoegen van Oldskool Gym 45+ – deugdelijk bewijs. Pas na ontvangst van bedoelde verklaring kan de opschorting ingaan. De opschorting gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende gehele maand volgend op de melding van de opschorting.

8.1.a In geval de sporter op, naar mening van Oldskool Gym 45+ genoegzame wijze aantoont dat hij door overmacht op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden o.b.v. werkgeversverklaring ondersteund, niet in staat is te komen sporten, kan Oldskool Gym 45+ op verzoek van de sporter bepalen dat de duur van de door Oldskool Gym 45+ met de sporter gesloten overeenkomst  wordt verlengd met een termijn van maximaal 3 maanden aansluitend op de vervaldatum van het abonnement. Oldskool Gym 45+ is nooit verplicht tot restitutie van het abonnementsgeld.

8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3 De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting\

9. Openingstijden

9.1. Oldskool Gym 45+ is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens officiële feestdagen. Daarnaast is Oldskool Gym 45+ gerechtigd tijdens de vakantieperiode – welke zoveel ,mogelijk zullen samenvallen met de gebruikelijke schoolvakanties van de basisscholen – de openingstijden en lesroosters van het sportcentrum aan te passen

9.2. Oldskool Gym 45+ is bevoegd de openingstijden (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3. Oldskool Gym 45+ is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de Overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de abonnementsgelden te verrekenen

10. Klachten en Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Oldskool Gym 45+ kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

10.3 In geval van klachten met betrekking tot Oldskool Gym 45+ dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot Oldskool Gym 45+.

11. Personal Training

11.1. Oldskool Gym 45+, dan wel derden, bieden zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

11.2  Personal Training dient men minimaal 24 uur van te voren af te melden anders wordt de les doorberekend.

12 Aansprakelijkheid

12.1. Oldskool Gym 45+ is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Oldskool Gym 45+ of haar leidinggevenden.

12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Oldskool Gym 45+, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

13. Huisreglement

13.1. Het Lid is bekend met de door Oldskool Gym 45+ gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van de club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

14. Slotbepalingen

14.1. Op alle door Oldskool Gym 45+ gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Oldskool Gym 45+ kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.3 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.